Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelse:

Formand Mona Bechmann

Næstformand Steffen Ulf Hansen

Sekretær Bente Most

Rim Droubi

Siwar Mahammad

Maysaa Babi

Salwa Alibrahim

Kasserer Michael Hansen

Suppleant Claus Kristensen

Suppleant Poul Gyde Poulsen

Bestyrelsen kan kontaktes gennem Frivilligcenter Græsted tlf. 48 39 49 30
mail: kontakt@frivilligflygtningehjaelp.dk   (husk ae)

Frivillig Flygningehjælp CVR.nr 30482794

Vedtægter for Frivillig Flygtningehjælp.

§1. Foreningens navn:
Frivillig Flygtningehjælp – under Dansk flygtningehjælp
Hjemsted: Frivilligcenter Græsted, Græsted Hovedgade 8, 3230 Græsted

§2. Formål:
Vores overordnede mål er at bygge bro mellem forskellige kulturer, at hjælpe flygtninge med at få en forståelse af de danske regler, normer og kultur samt at styrke og forbedre integrationen i Gribskov kommune.

Vores formål er at understøtte flygtningenes integrationsproces i lokalsamfundet ved at tilbyde relevante aktiviteter. Migranter med lignende behov kan deltage.

§ 3. Betingelser for medlemskab:
Stk.1 Ved foreningens dannelse er alle medlemmer af nuværende Integrationsgruppe ved Græsted Frivilligcenter født medlemmer. Alle foreningens medlemmer skal være tilmeldt Dansk Flygtningehjælp ved Græsted Frivilligcenter. Det er muligt at deltage i foreningens aktiviteter uden at være medlem af foreningen, dog under forudsætning af, at man er registreret som frivillig under Dansk Flygtningehjælp. Man kan undtagelsesvis bidrage til foreningens aktiviteter uden at være registreret.

Stk. 2 Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dens formål eller overskrides Dansk Flygtningehjælps etiske regelsæt, kan eksklusion af foreningen ske af en enstemmig bestyrelse eller på en generalforsamling, hvor dette er taget op som punkt på dagsorden.

§ 4. Kontingent.
Foreningen er kontingentfri.

§ 5. Generalforsamling:
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle spørgsmål. Vedtagelse sker med almindelig stemmeflertal, dog gælder der særlige regler vedrørende vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes til generalforsamling skriftligt med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1)Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2)Bestyrelsens/formandens beretning

3)Regnskabsberetning

4)Budgetforslag

5)Indkomne forslag

6)Valg af bestyrelse og suppleanter

7)Valg af revisor og suppleant

8)Eventuelt

Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes skriftligt til medlemmer senest 7 dage før generalforsamling.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Indkaldelse fra medlemmerne kræver skriftlig begrundelse, der samtidig udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel efter samme regler som ved ordinær generalforsamling, og afholdes senest 3 uger efter begæringen fra medlemmerne er bestyrelsen i hænde.

Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

§ 7. Bestyrelsen:
Bestyrelsen vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således at der ved den stiftende generalforsamling vælges 4 medlemmer for 2 år samt 1 suppleant og 3 medlemmer for 1 år samt 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§8. Regnskab og revision.
Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen.

Stk. 2 Ubrugte midler bevilget af kulturelt samråd skal tilbagebetales ved årets udgang. Midlerne må ikke overføres til næste regnskabsår.

§9. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på generalforsamlingen for at kunne træde i kraft.

§ 10. Opløsning af foreningen:
Stk. 1 Til gyldig beslutning om opløsning af foreningen kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst én måned og højst to måneder efter den første. Opløsning af foreningen skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue tilfalde Dansk Flygtningehjælp.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Græsted d. 1. marts 2016